Hava

Hava je bila žena Božjeg poslanika Adema a.s. i prva žena na svijetu. Značenje imena Hava je "život".